Local Time:
  ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  ประมวลภาพกิจกรรม
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  สหกิจศึกษา
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 ประวัติหน่วยงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการ  วิทยาลัยครูภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ  จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.  2529 ตามร่างการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูในระยะเริ่มแรก มีโครงสร้างส่วนงานดังนี้

 1. หอสมุด
 2. ทะเบียน
 3. โสตทัศนศึกษา
 4. บริการการพิมพ์

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 และประกาศสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฎภูเก็ต ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของกลุ่มงานสนับสนุนกิจการสถาบัน ลงวันที่  21 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 สำนักส่งเสริมวิชาการเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบงานการรับนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน   งานการประสานงานและพัฒนาหลักสูตร แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4  ฝ่าย  คือ

 1. ฝ่ายเลขานุการ
 2. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
 3. ฝ่ายประมวลผล
 4. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

ในปี พ.ศ.2541 มีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541 เรื่องแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือแบ่งส่วนราชการ สถาบันจึงได้ออกประกาศการแบ่งส่วนราชการใหม่เมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2542 สำนักทะเบียนและประมวลผล กลับมาใช้ชื่อสำนักส่งเสริมวิชาการมีหน่วยงาน เพียง 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการ แต่ทางสถาบันได้กำหนดหน่วยงานย่อยเป็นการภายในดังนี้

 1. ฝ่ายเลขานุการ
 2. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
 3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
 4. ฝ่ายหอสมุด
 5. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
 6. ฝ่ายเอกสารตำรา (ปีการศึกษา 2546 ได้จัดให้ฝ่ายนี้ไปสังกัดสำนักงานอธิการบดี)

ปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 คณะ 5 สำนัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นสำนักหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้ง โดยมีหน่วยงานภายในเพียงหน่วยงานเดียว คือ สำนักงานผู้อำนวยการ และในสำนักงานผู้อำนวยการ มีการแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย 4 หน่วยงาน คือ

    • งานธุรการและเลขานุการ
    • งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
    • งานหลักสูตรและแผนการเรียน
    • งานประกันคุณภาพการศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  1/2550  เมื่อวันที่  24 มกราคม 2550     มีมติอนุมัติกรอบอัตราตำแหน่งข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงจัดทำประกาศ เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการเป็นงานหรือเทียบเท่า และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
พิเศษ/2550 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2550  ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ออกเป็น  5 งาน  ดังนี้

หน่วยงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1. งานบริหารทั่วไป
 2. งานทะเบียนและรับเข้าศึกษา
 3. งานบริการการศึกษา
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. งานการศึกษาเพื่อปวงชน

** งานการศึกษาเพื่อปวงชน  บริหารงานเป็นอิสระจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้บริหารอีกชุดหนึ่ง เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงาน
** งานประกันคุณภาพการศึกษา โอนไปอยู่ในความดูแลของกองนโยบายและแผนเลขหมายโทรศัพท์ภายในสำนัก
สำนักงาน 108
งานทะเบียน 136, 137
งานบริการการศึกษา 135
งานรับนักศึกษาใหม่ 108
งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 109
หมายเลขโทรสาร 076-523242
เลขหมายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานอธิการบดี 076-240340
สำนักงานโครงการ กศ.บป. 130
งานการเงิน 122, 123
สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา 756, 757
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 758
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 076-241130
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
ดาวน์โหลดระเบียบ
ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดข้อบังคับ
รายชื่ออาจารย์พิเศษ
อื่นๆ
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากร
รายงานประจำปี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7624-0474-7, 0-7652-3241, 08-1891-2240, 08-6470-5170