ป้อนข้อมูลเดิม ผลการเรียนเทอมล่าสุด

*หน่วยกิตสะสม
*ค่าที่ได้รับ/ภาคเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX
0.000

 

 

 

ผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบัน

รวมจำนวนหน่วยกิต
ค่าที่ได้รับ/ภาคเรียน
เกรดเฉลี่ย GPA
0.000
0.000

 

รวมจำนวนหน่วยกิต
ค่าที่ได้รับ/ภาคเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX
0.000
0.000

 

GPAX เท่ากับ
0.000

คำนวณผลการเรียนนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พิมพ์ชื่อวิชา
*เกรดที่คาดว่าจะได้
*จำนวนหน่วยกิต

Developed By   :   นายปกครอง จริงจิตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5410886119
                          นายรุสลี พันธ์ทิพย์    วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5410886128 Analysis By Nontira Boonsiri