ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนัก


สำนักงาน 7100
หัวหน้าสำนักงาน 7103
งานทะเบียน 7120
หัวหน้างานบริหารการศึกษา 7121
งานบริการการศึกษา 7130
งานรับนักศึกษา 7100
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2120, 087280440
โทรสารสำนักฯ 076523242
โทรสารทะเบียน 076523241

หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง


สนอ. 101 – 1103
กศ.บป. 7140
งานการเงิน 1130 – 1133
พนศ 1300
กยศ 1320
ICT 7340, 08 1470 2783
08 1359 2657