รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ชื่อ-สกุล :คุณคำนึง สิงห์เอี่ยม

วุฒิการศึกษา :กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตำแหน่ง :ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ชื่อ-สกุล :คุณสุธี อารีย์พงศ์

วุฒิการศึกษา :ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

ชื่อ-สกุล :คุณเย็นจิต พงศ์อักษร

วุฒิการศึกษา :ป บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนเมืองถลาง

ชื่อ-สกุล :คุณกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ

วุฒิการศึกษา :วท.บ. คหกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง :ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต