บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.กุสุมาลย์ แก้วอุดม

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ดร.ผุสดี พรผล

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายเฉลิมพร วรพันธกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หัวหน้าสำนักงาน

[/vc_column]

นางพวงทิพย์ รักแต่งาม

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์ แทนคลิ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา อังศุภนิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจรัสศรี กิจธารากุล

พนักงานพิมพ์ดีด 3

งานทะเบียนและรับเข้า

นางสาวศิริพร ชลธี

ตำแหน่ง

นางสาววิชชุตา ขาวพร้อม

นักวิชาการศึกษา

งานบริการการศึกษา

นางเครือมาส ทองฤทธิ์

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาววิภาพร กุลตัน

นักวิชาการศึกษา

นางนุสรา โชคเกื้อ

พนักงานพิมพ์ดีด 3

นางสาวมลธิญา ขนาดผล

นักวิชาการศึกษา

นางนนธิรา บุญศิริ

นักวิชาการศึกษา

นางธนกร อรรถธรรม

พนักงานพิมพ์ดีด 3

นางสาวภัชรีย์ นวลศรี

นักวิชาการศึกษา