ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสมอ.08 (ปรับปรุง)

คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 58 คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 58

นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ Login เข้าระบบเพื่อพิมพ์ประวัตินักศึกษา ขณะนี้สำนักฯกำลังดำเนินการออกรหัสประจำตัวให้นักศึกษาแทนรหัสประจำตัวชั่วคราว ซึ่งจะมอบให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ ( 29 มิย. 58 ) หลังจากนั้นให้นักศึกษา Login เข้าระบบและพิมพ์ประวัติตนเองให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

1 หลักสูตรศึกษาทั่วไป 2558 (ล่าสุด)

ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบ   นักศึกษาภาคปกติ ( เสาร์ – อาทิตย์ ) ที่ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดการสัมมนาภายใต้ชื่อ สานสัมพันธ์ครูแนะแนวกับหลักสูตรการศึกษา 2515  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของ มรภ.ภูเก็ต ที่เปิดรับนักศึกษาใหม่

มรภ.เชียงราย มาศึกษาดูงานที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โดยมี รศ.กุสุมาลย์ แก้วอุดม ผอ.สวก และรอง ผอ.สวก พร้อมทั้งบุคลากรสำนักฯให้การต้อนรับ