Local Time:
  ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  ประมวลภาพกิจกรรม
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  สหกิจศึกษา
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 ยินดีต้อนรับสู่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียนน..
  ร่วมถวายอาลัยแด่ สมเด็จพร..
  ผอ.สวกท. เข่าร่วมอบรมหลักสู..
  ผอ.สวกท. ร่วมประชุม มอ. วิชาก..
  สวกท. จัดอบรม "การเีขียนผลง..
  รายชื่อที่ยื่นคำร้องขอสอบ..
 
ปฏิิทินการศึกษาภาคปกติ 2/56 ฉบับปรับปรุง
มหาวิทยาลัยปรับปฏิิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในส่วนของการสอบปลายภาค สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://reg.pkru.ac.th..
  ภาพกิจกรรม


เลขหมายโทรศัพท์ภายในสำนัก
สำนักงาน 108
งานทะเบียน 136, 137
งานบริการการศึกษา 135
งานรับนักศึกษาใหม่ 108
งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 109
หมายเลขโทรสาร 076-523242
เลขหมายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานอธิการบดี 076-240340
สำนักงานโครงการ กศ.บป. 130
งานการเงิน 122, 123
สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา 756, 757
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 758
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 076-241130
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
ดาวน์โหลดระเบียบ
ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดข้อบังคับ
รายชื่ออาจารย์พิเศษ
อื่นๆ
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากร
รายงานประจำปี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7624-0474-7, 0-7652-3241, 08-1891-2240, 08-6470-5170